www.online-skola.cz
English for everyone - Presto Internet News
přehled kurzů
 

Presto Internet News

Seznam článků
 
27.2.2004 - Pre-Intermediate
viruses

Slovníček
Cvičení AJ -> ČJ
Cvičení ČJ -> AJ

 
Poslat komentář
Článek, rozhovor
 
Přečtěte si text a použití slov ve větě. Na každé barevně odlišené slovo v textu můžete kliknout a uvidíte jeho překlad spolu s několika příklady použití.
New viruses exploit MyDoom-infected computers Nové viry využívají poèítaèe napadané virem MyDoom
Two new electronic viruses appeared on Monday that seek to exploit computers already infected with the MyDoom.A and MyDoom.B computer viruses. V pondìlí se objevily nové elektronické viry, které vyhledávají poèítaèe už nakažené poèítaèovým virem MyDoom.A a MyDoom.B, aby je mohly zneužít.
The new viruses, called Doomjuice and Deadhat, do not spread through email attachments, but rather they search the Internet for infected computers and then replace the original virus with their own programming. Nové viry, které se jmenují Doomjuice a Deadhat, se nešíøí e-mailovými pøílohami, ale spíš hledají pøes Internet infikované poèítaèe a pak nahradí pùvodní virus svým vlastním programem.
No one is sure how Doomjuice and Deadhat will affect the functioning of the Internet. Nikdo si není jistý tím, jak Doomjuice a Deadhat ovlivní fungování Internetu.
However vulnerable to computer viruses we may seem, the future needn´t be so dark. More and more often, we regularly use the Linux operation system, which (we hope) will make computer viruses a thing of the past. A tak, jakkoliv se zdá, že jsme proti poèítaèovým virùm témìø bezbranní, budoucnost možná není tak temná. Stále èastìji se totiž mùžeme setkat s operaèním systémem Linux, díky kterému se viry možná stanou minulostí.
Tisk článku


prw2